Czy poprawioną cenę należy uznać za obowiązującą, jeżeli wykonawca względem czynności zamawiającego, polegającej na poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie, nie wniósł odwołania w terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w SWZ określił sposób obliczenia ceny oferty (łącznej brutto) = cena (brutto) za zadanie 1 + cena (brutto) za zadanie 2 + cena (brutto) za zadanie 3 + cena (brutto) za zadanie 4. Przy badaniu oferty firmy x pod kątem poprawności operacji rachunkowych na liczbach zapisanych w formularzu ofertowym, zamawiający ustalił, że zarówno suma cen netto jak i brutto za poszczególne zadania nie jest równa cenie oferty łącznej brutto i odpowiednio cenie oferty łącznej netto zapisanej w formularzu ofertowym. Po prawidłowym zsumowaniu cen za wszystkie zadania przez zamawiającego podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym, nowa cena łączna jest rażąco niska w porównaniu do pozostałych złożonych ofert przez innych wykonawców, jak i samej cenie łącznej zapisanej przez wykonawcę. Zgodnie z zapisami SWZ "Cenę oferty (łączna brutto) należy wyliczyć poprzez powiększenie ceny netto o wskazany podatek VAT". Wobec powyższego zamawiający nie ma możliwości poprawienia cen netto za poszczególne zadania.

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku kiedy poprawił oczywistą omyłkę rachunkową w myśl art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP, poinformował o tym wykonawcę, natomiast: a) wykonawca kwestionuje sposób poprawienia omyłki rachunkowej przez zamawiającego i chce, aby przyjąć do oceny oferty cenę ofertę łączną brutto wskazaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym, ponieważ zapomniał dopisać jednej cyfry w cenie za jedno zadanie będące składową ceny łącznej, b) wykonawca na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, składa wyjaśnienia do pierwotnej bazowej ceny łącznej (która przed poprawieniem oczywistej omyłki rachunkowej, stanowiłaby również podstawę do wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny), nie poprawionej przez zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX