Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowana jest budowa pompowni na istniejącym rurociągu paliwowym kwalifikowanym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. w § 3 ust. 1 pkt 30 lit. b r.p.z.o.ś. jako instalacja do przesyłu produktów naftowych inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20.

Czy dla ww. pompowni wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy pompownię substancji ciekłych można uznać za tłocznię przy istniejących instalacjach przesyłowych, które nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko?

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego "tłocznia" to zespół urządzeń do przesyłania czegoś przez tłoczenie, więc pompownia spełnia definicję językową w tym kontekście.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?