Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 115a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Zgodnie z art. 376 p.o.ś. organami ochrony środowiska są m.in. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do burmistrza wpływają skargi mieszkańców na hałas emitowany przez jeden z działających zakładów przemysłowych. Burmistrz planuje zlecić wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska prywatnemu laboratorium badawczemu posiadającemu akredytację w odpowiednim zakresie (bo sam takich kompetencji oczywiście nie posiada).

Czy pomiary zlecone przez burmistrza mogą stanowić podstawę do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, jeżeli oczywiście wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych?

Czy należy takie pomiary traktować jako pomiary własne organu ochrony środowiska?

Jeżeli opisane pomiary nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, to z czego to wynika - jaka jest podstawa prawna?

Czy, aby pomiary mogły stanowić podstawę do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, burmistrz musi zwrócić się o wykonanie takich pomiarów jedynie do WIOŚ?

Jak powinien postąpić burmistrz, by uzyskać wyniki pomiarów, które będą mogły być wykorzystane w ewentualnym postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu albo w innym postępowaniu mającym na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?