Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina dokonała zgłoszenia obiektów małej architektury - urządzeń do ćwiczenia: rower i wiosła. Zgłoszenie zostało złożone jako obiekty małej architektury, pzt został podbity przez projektanta z uprawnieniami w specjalności architektonicznej. Urządzenia zostały zlokalizowane na działce gminnej ogólnodostępnej, nie będą ogrodzone.

Czy w takim przypadku powinien mieć zastosowanie par. 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t., który stanowi, że odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1 r.w.t.?

Czy pojedyncze urządzenia, jako obiekty małej architektury, powinny być traktowane jako plac zabaw?

Plac zabaw mimo, że nie ma definicji, kojarzy się raczej z terenem ogrodzonym, w którym znajdują się urządzenia zabawowe.

Ponadto czy odległość placu zabaw od linii rozgraniczających ulicę powinna być liczona do granicy z działką drogową czy do np. krawędzi jezdni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?