Czy podział działki wyłącznie dla wykonania sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia melioracji wodnej szczegółowej jest niedopuszczalny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r.

PYTANIE

Zarządca drogi wystąpił do starosty o wydanie decyzji ZRID dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego. Inwestor do wniosku dołączył projekty podziału nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego. Wątpliwość organu pojawia się w przypadku jednego projektu podziału, który polega na wywłaszczeniu z działki prywatnej prostopadłego do drogi pasa o szerokości ok. 5 i długości ok. 270 m, na którym projektowany jest wyłącznie rów odwadniający i wylot kanalizacji deszczowej.

Czy organ ma rację twierdząc, że podział działki wyłącznie dla wykonania sieci uzbrojenia terenu (wylot kanalizacji deszczowej) oraz urządzenia melioracji wodnej szczegółowej (rów) jest niedopuszczalny, a sama budowa może zostać umożliwiona na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) - dalej u.z.r.i.d., czyli tzw. "czasowego zajęcia"?

Zarządca drogi uzasadnia potrzebę podziału problemami w późniejszym egzekwowaniu u prywatnego właściciela swojego prawa do konserwacji i utrzymywania takich urządzeń budowlanych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX