Czy podwykonawca wykonujący wyłącznie opisy badania powinien wprowadzać dane zdarzenia medycznego do Systemu Informacji Medycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3.06.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej  pod pojęciem "podwykonawcy", o którym mowa w § 1 pkt 2  r.z.m. (nowododany § 2a), należy rozumieć także podmioty świadczące usługę teleradiologiczną na zasadach opisanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11.04.2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych? Chodzi o podmioty wykonujące opisy badań w ramach teleradiologii.

Jeżeli tak, to czy podmioty te, jako podwykonawcy także będą zobowiązani do przekazywania danych o zdarzeniu medycznym do SIM w zakresie przygotowanego opisu badania?

Czy na podstawie § 2  r.z.m. obowiązek przesyłania danych zdarzenia medycznego w stosunku do podwykonawców wchodzi w życie po upływie 3-miesięcznego okresu, o którym mowa w tym paragrafie?

Czy może są oni zobligowani do zgłaszania danych na dotychczasowych zasadach już po terminie wejścia  r.z.m. w życie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX