Czy podmiot właściwie wypełnia Oświadczenia dot. naliczenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i wskazuje właściwe cele... - OpenLEX

Czy podmiot właściwie wypełnia Oświadczenia dot. naliczenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i wskazuje właściwe cele biorąc po uwagę faktyczne wykorzystywanie wody i posiadane pozwolenie wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji płynnych środków chemicznych. Podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni: nr 1 i nr 2. W uzasadnieniu Decyzji wskazano, że woda pobierana jest na potrzeby produkcyjne, bytowe i przeciwpożarowe. W rzeczywistości pobierana woda wykorzystywana jest: 1. Do celów produkcji jako składnik wyrobów gotowych. 2. Do celów bytowych (wc i łazienki w każdym z budynków produkcyjnych i biurowych) 3. Do płukania złoża żwirowego stosowanego w odmanganiaczach i odżelaziaczach w SUW. Pobierana woda nie jest wykorzystywana do spożycia przez ludzi. Podmiot nie realizuje zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Podmiot w Oświadczeniu dot. ustalenia opłaty zmiennej wskazuje trzy cele poboru: Cel pkt 11 do celów produkcji, Cel pkt 28 woda zużyta na cele bytowe, Cel pkt 27 woda użyta do celów uzdatniania.

Czy podmiot właściwie wypełnia Oświadczenia, o których mowa w art. 552 ust. 2d ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. dotyczące naliczenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i wskazuje właściwe cele biorąc po uwagę faktyczne wykorzystywanie wody i posiadane pozwolenie wodnoprawne?

Jak podmiot powinien właściwie wskazać cele poboru wody?

Czy podmiot pobiera wodę zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX