Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SP ZOZ (ADO) otrzymuje zapytanie od studenta fizjoterapii (brak wskazania uczelni) o możliwość przeprowadzenia badania ankietowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej (nie określono formy ankiety, czy będzie anonimowa, czy tez nie, jakie będzie zawierała pytania). Ankieta dotyczyć ma konkretnego zagadnienia, zatem określenie kręgu respondentów, którzy posiadają wiedzę na temat zagadnienia obciążałoby ADO. ADO nie ma możliwości zweryfikowania studentem, której uczelni jest pytający. Nie odbywa on jednak praktyk studenckich w SP ZOZ. Czy, a jeśli tak, to na jakich zasadach, dopuszczalne jest umożliwienie przeprowadzenia ww. badania ankietowego? W ocenie ADO art. 26 ust. 3a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie znajduje tutaj zastosowania, albowiem nie jest to praktykant, stażysta. Także art. 26 ust. 4 ustawy nie znajduje zastosowania, albowiem z wnioskiem nie występuje uczelnia ale student. Powstaje również wątpliwość czy ww. przepisy mogą stanowić formalną podstawę dla przeprowadzenie badania ankietowego nawet anonimowego, ponieważ dotyczą one udostępniania dokumentacji medycznej nie zaś zbierania informacji. Czy SP ZOZ jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi na pytania ankietowe w oparciu o dane statystyczne (bez udziału pacjentów), ale przetwarzając dane statystyczne jakie posiada?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?