Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej na podst. art. 247 par. 1 pkt 3 lub pkt 7 ustawy - Ordynacja podatkowa ze względu na podjętą przez NSA Uchwałę I FPS 3/18 w składzie 7 sędziów?

Organ podatkowy w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego doręczył zawiadomienie Stronie, a nie jej pełnomocnikowi. Decyzja określająca zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. została wydana w grudniu 2017 r. pomimo upływu okresu przedawnienia. W myśl uchwały, w wyniku niezawiadomienia pełnomocnika, uchybienie w realizacji powyższego obowiązku powinno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 par. 6 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Podatnik nie odwołał się od decyzji, a tym samym stała się ona ostateczna i prawomocna. Należność wynikająca z decyzji została wraz z odsetkami w części zapłacona przez Stronę, a w części przeksięgowana przez organ podatkowy z innych okresów rozliczeniowych z powstałych nadpłat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację