Czy po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę organ AB musi umieścić informację w BIP o złożeniu takiego wniosku z decyzją środowiskową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Do wniosku dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której burmistrz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Czy po złożeniu wniosku (o wydanie pozwolenia na budowę) organ AB musi umieścić informację w BIP o złożeniu takiego wniosku z decyzją środowiskową?

Czy tylko po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę organ musi zamieścić informację o wydaniu takiej decyzji, zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX