Czy po wskazaniu przez inną stronę postępowania potencjalnych spadkobierców zmarłej osoby uznanej za stronę można uznać, że... - OpenLEX

Czy po wskazaniu przez inną stronę postępowania potencjalnych spadkobierców zmarłej osoby uznanej za stronę można uznać, że organ posiada wiedzę o spadkobiercach, których powinien uznać za strony postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kluczowe znaczenie dla organu prowadzącego postępowanie jest możliwość stosowania art. 97 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w kontekście wezwania spadkobierców zmarłej osoby uznanej za stronę do udziału w postępowaniu. Organ zawiadomił o wszczęciu postępowania osobę uznaną za stronę, która - jak się okazało - zmarła jeszcze przed jego wszczęciem. Okazało się także, że wobec zmarłej osoby nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Czy po wskazaniu przez inną stronę postępowania potencjalnych spadkobierców można uznać, że organ posiada wiedzę o spadkobiercach, których powinien uznać za strony i kontynuować postępowanie?

Czy raczej należy uznać, że spadkobiercy nie są organowi znani, a zatem ich wezwanie do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, bowiem zgodnie z art. 1025 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c., spadkobiercą jest osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku prawomocnym postanowieniem sądu powszechnego bądź legitymuje się aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza?

Czy organ powinien zatem zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz wezwać inwestora do złożenia wniosku do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego w celu jego rozstrzygnięcia w oznaczonym terminie, zgodnie z art. 100 k.p.a.?

Co w przypadku nierozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego po upływie wskazanego terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX