Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy planowaną budowę kanalizacji sanitarnej należy zakwalifikować jako jedno przedsięwzięcie, dla którego decyzję środowiskową powinien wydać wójt gminy, na terenie której będzie wykonywany najdłuższy odcinek inwestycji?

Do gminy X wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie X (najdłuższy odcinek ok. 15 km – jedna cała wieś), w gminie Y (ok. 2 km – trzy odrębne ulice) i w gminie Z (ok. 1,5 km – 2 odrębne ulice). Planowane odcinki kanalizacji w trzech gminach nie łączą się ze sobą bezpośrednio, choć będą one włączone w istniejącą sieć kanalizacyjną na terenie powiatu, której właściciel jest przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – wnioskodawca. Ponadto ścieki po podłączeniu do istniejącej sieci w poszczególnych gminach będą kierowane do dwóch różnych oczyszczalni ścieków, znajdujących się w obszarze dwóch innych aglomeracji wyznaczonych zgodnie z KPOŚK. Wnioskodawca zakwalifikował planowane przedsięwzięcie jako budowę kanalizacji zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś., a nie jako np. rozbudowę istniejącej sieci (na terenie powiatu), w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. Z powyższego wynika, że każde przedsięwzięcie w każdej z gmin kwalifikuje się odrębnie jako przedsięwzięcie potencjalnie oddziałujące na środowisko (sieć powyżej 1 km). Wnioskodawca chce uzyskać jedną decyzję środowiskową na całe przedsięwzięcie, które traktuje jako jedno zadanie, argumentując to tym, że będzie starał się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach jednego projektu.

Czy w omawianym przypadku wójt gminy, na której będzie realizowany najdłuższy odcinek jest kompetentny i właściwy do wydania jednej decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia w trybie art. 75 ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś.?

Czy jednak każdy wójt, burmistrz powinien wydać w tym przypadku odrębną decyzję na budowę kanalizacji we własnym zakresie według właściwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?