Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie może żądać od organu gminy udostępnienia informacji publicznej związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie naruszenia stosunków wodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina prowadziła postępowanie na podstawie art. 234 pr. wod. W trakcie postępowania ustalono m.in. w oparciu o sporządzoną opinię biegłego hydrologa (zatrudnionego przez gminę do wykonania opinii na potrzeby prowadzonego przez gminę postępowania czyli w oparciu o art. 234 pr. wod.), że postępowanie dot. sytuacji opisanej w art. 190 ust. 1 i 13 oraz 191 pr.wod. Wobec powyższego gmina umorzyła postępowanie i skierowała wniosek do Wód Polskich o podjęcie postępowania w trybie art. 190 ust. 1 i 13 oraz 191 pr. wod. Wody Polskie w oparciu o powyższe artykuły prowadzą obecnie postępowanie. Wody Polskie wystąpiły do gminy o udostępnienie opinii prawnej. Gmina przekazała wodom polskim te fragmenty opinii, które wskazywały na problem opisany w art. 190 i 191 pr. wod. Następnie wody polskie wystąpiły w trybie udzielenia informacji publicznej (art. 2 ust. 1 u.d.i.p.) o udostępnienie tejże opinii w całości. Wspomnę, że omawiana opinia zawiera w treści dane osobowe stron postępowania.

Czy Wody Polskie nie będące stroną postępowania mogą żądać od gminy w trybie informacji publicznej udostępnienia tejże opinii w całości? Czy omawiana opinia spełnia przesłanki do uznania jej za informację publiczną? Czy można w omawianej sytuacji odmówić wydania opinii w całości Wodom Polskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX