Czy otrzymane z biura maklerskiego odsetki od obligacji są zwolnione z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna, z branży finansowej, będąca czynnym podatnikiem VAT, zajmuje się głównie udzielaniem pożyczek. Uzyskane odsetki od pożyczek rozpoznaje jako czynność zwolnioną z VAT. Posiadane wolne środki finansowe spółka przekazuje przede wszystkim do biura maklerskiego, które w jej imieniu nabywa i zbywa obligacje. Posiadane wolne środki finansowe przeznacza również na nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych w Zamkniętych Funduszach Inwestycyjnych.

Czy otrzymane z biura maklerskiego odsetki od obligacji  (nabytych przez biuro maklerskie w imieniu i na rachunek spółki) należy rozpoznać jako czynność zwolnioną z VAT uwzględnianą we współczynniku struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u.?

Czy przychód z obrotu obligacjami nabywanymi przez biuro maklerskie w imieniu i na rachunek spółki należy rozpoznać jako czynność zwolnioną z VAT uwzględnianą we współczynniku struktury sprzedaży, o któr ym mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u.?

Czy otrzymane środki pieniężne z umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych należy rozpoznać jako czynność zwolnioną z VAT uwzględnianą we współczynniku struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX