Czy oświadczenie cudzoziemca o zamieszkaniu w Polsce pozwala płatnikowi naliczyć podatek na polskich zasadach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec złożył oświadczenie o poniższej treści

"1. Posiadam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2. Przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym Oświadczam, iż wszystkie w/w informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie informacji niezgodnych z prawda lub ich zatajenie jest mi znana. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przyjmuje odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania".

Czy można naliczyć podatek na zasadach ogólnych PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX