Czy osobie prawomocnie skazanej należy cofnąć licencję na taksówkę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z dokonaniem weryfikacji złożonych do organu dokumentów, o których mowa w art. 14 ustawy z 26.05.2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, stwierdzono, iż przedsiębiorca spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a u.t.d., zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą z 26.05.2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jednak z dołączonego przez przedsiębiorcę dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, wynika, iż przedsiębiorca został skazany przez sąd na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, 20 godz. Miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społecznie, naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonego w podanej kwocie. Jako kwalifikacja prawna czynu zabronionego oraz podstawa prawna orzeczonych kar, środków karnych, kompensacyjnych i zabezpieczających, przepadku, dozoru kuratora, nałożonych obowiązków, warunkowego umorzenia postępowania karnego podano: art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k., art. 11 § 3 k.k., art. 37a § 1 k.k., art. 35 § 1 k.k., art. 46 § 1 k.k.

Czy organ powinien z urzędu w takiej sprawie wszcząć postępowanie o cofniecie licencji w związku z naruszeniem przepisów art. 5c ust 1, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust 1 pkt 2 lit. a) u.t.d.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX