Czy organ zobowiązany jest do przesłania do KOBiZE planu monitorowania w formie elektronicznej? - OpenLEX

Czy organ zobowiązany jest do przesłania do KOBiZE planu monitorowania w formie elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dalej u.s.h.u.e., organ właściwy do wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, po zasięgnięciu opinii KOBiZE, w zezwoleniu, zatwierdza plan monitorowania wielkości emisji, który stanowi załącznik do zezwolenia. Podmiot eksploatujący instalację o niskim poziomie emisji wraz z wnioskiem przedłożył plan monitorowania w formie papierowej (nie ma obowiązku przedłożenia planu monitorowania w formie elektronicznej).

W jakiej formie plan monitorowania stanowi załącznik do zezwolenia - kserokopia, kserokopia za zgodność z oryginałem?

W jaki sposób organ powinien wywiązać się z obowiązku przesłania do KOBiZE planu monitorowania w formie elektronicznej (w postaci wypełnionego formularza planu monitorowania w formacie Excel)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?