Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne ma podstawę, aby zażądać potwierdzenia, że pozostałe substancje nie występują w ściekach przemysłowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W procedurze uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego do wniosku jako załącznik formalny został załączony dokument (zgoda określająca warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do obcej kanalizacji). Warunki określały wszystkie progowe parametry substancji, jakie można wprowadzać w ściekach przemysłowych do kanalizacji sanitarnej miasta (chociaż wnioskiem objęto wyłącznie substancje ropopochodne, bo tylko i wyłącznie takie są wprowadzane do kanalizacji w związku z odprowadzaniem wód ze sprężarek / kompresorowni). Do wniosku dołączono badania na obecność substancji ropopochodnych, ścieki ze sprężarek/kompresorowni mogą zawierać wyłącznie śladowe ilości substancji pochodnych oraz wodę. Jak się okazało WIK przygotował sobie matrycę (wzorowy dokument ustalający komplet substancji, jakie można wprowadzić z sieci gminnej do oczyszczalni). Dokument taki przekazywany jest klientom WiKU niezależnie od charakteru ścieków i ich składu oraz branży przemysłu.

Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne ma podstawę, aby zażądać dokumentu / potwierdzenia, że pozostałe substancje (poza wnioskowanymi, a wykazanymi w zgodzie) nie występują w przedmiotowych ściekach przemysłowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX