Czy organ winien czekać na zwrot akt i po przekroczeniu terminu 90 dni na wydanie decyzji zamiennej ZRID wydać decyzję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 24 lutego 2023 r. do organu AB wpłynął wniosek w sprawie zmiany decyzji ZRID. Tut. organ, dnia 2 marca 2023 r. zawiadomił strony postępowania pisemnie, umieścił na tablicy ogłoszeń oraz z BIP powiatu obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID. Dnia 2 marca 2023 r. tut. organ przesłał do właściwej gminy ze względu na lokalizację drogi pismo wraz z obwieszczeniem do umieszczenia w BIP urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń gminy. Data odbioru pisma to 3 marca 2023 r. Dnia 19 kwietnia tut. organ zwrócił się oficjalnie pismem do gminy o zwrot obwieszczeń z adnotacją o terminie wywieszenia oraz zdjęcia obwieszczeń z tablicy urzędu oraz BIP gminy. Ponownie dnia 9 maja 2023 r. tut. organ zwrócił się pocztą elektroniczną o zwrot tych akt. Ponownie dnia 11 maja 2023 r. pismem wysłanym e-PUAPEM organ zwrócił się o zwrot tych akt. Do dnia dzisiejszego tut. organ nie otrzymał tych akt. Organ wielokrotnie telefonicznie próbował skontaktować się z urzędem gminy.

Co w takiej sytuacji ma zrobić organ?

Czy wydać decyzję w terminie 90 dni (do dnia 25 maja 2023 r.) z brakiem potwierdzenia umieszczenia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w BIP urzędu gminy i na tablicy ogłoszeń urzędu gminy?

Czy organ winien czekać na zwrot tych akt i po przekroczeniu terminu 90 dni na wydanie decyzji zamiennej ZRID, wydać decyzję i potem wyjaśniać przed organem wyższego rzędu, że to nie z winy organu termin został przekroczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX