Nowość Czy organ w Polsce ma prawo żądać umów lub oświadczeń zawartych pomiędzy odbiorcą opadów a prowadzącymi odzysk ostateczny frakcji odpadów powstałych po przetworzeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - dalej rozporządzenie 1013/2006 wystąpiono do właściwego organu w celu rozpoczęcia procedury pisemnego zgłoszenia i zgody. Instalacja odbiorcy prowadzi odzysk, jednak w jego wyniku powstają odpady, które nie podlegają odzyskowi w instalacji przeznaczenia. Właściwy organ wzywa do przedłożenia umów lub oświadczeń zawartych pomiędzy odbiorcą opadów a prowadzącymi odzysk ostateczny frakcji odpadów powstałych po przetworzeniu. Instalacje w kraju odbioru nie zawarły takich umów i nie chcą podpisać oświadczeń. Twierdzą, że współpracują ze sobą na podstawie zlecenia. W tej sytuacji Zgłaszający jest w sytuacji patowej, bo organ wzywa, a instalacja w kraju przeznaczenia nie chce dać stosownych dokumentów twierdząc, że przyjmują takie same odpady od innych wytwórców, z różnych krajów Unii Europejskiej i nikt dotychczas nie prosił ich o przedłożenie takich dokumentów.

Kto prezentuje właściwe podejście?

Czy organ w Polsce ma prawo żądać owych umów lub oświadczeń?

Czy to może jednak sprawa organu w kraju odbioru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX