Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej u.p.z.p., ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. oraz ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129) organ sporządzający plan miejscowy może przeznaczyć grunty leśne pod funkcję terenów rolniczych?

Czy wówczas, na etapie sporządzania planu miejscowego, w procedurze planistycznej, wymagana jest zgoda stosownego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele rolnicze(w jakim trybie?)?

Czy zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na funkcję rolniczą w planie miejscowym możliwa jest niezależnie od zmiany użytku leśnego na rolny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?