Czy organ rozpatrując wniosek powinien udzielić informacji w trybie udostępnienia informacji o środowisku i w związku z treścią art. 12 u.o.o.ś. należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o braki formalne wynikające z k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął na skrzynkę mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych zezwoleń na usunięcie drzew. Zakres wniosku wskazuje, że wnioskowana informacja jest informacją o środowisku. Wnioskodawca nie wskazał imienia i nazwiska, ani adresu.

Czy organ rozpatrując wniosek powinien udzielić informacji w trybie udostępnienia informacji o środowisku i czy w związku z treścią art. 12 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o braki formalne wynikające z przepisów ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX