Czy organ prowadzący szkołę może ponieść konsekwencje niewypełnienia wszystkich danych w SIO, przez co jednostka samorządu terytorialnego otrzyma uszczuploną subwencję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła niepubliczna dopełniła dwóch obowiązków wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących warunków otrzymania dotacji tj.złożyła wniosek o udzielenie dotacji oraz wypełniła SIO. Szkoła spełnia warunek małej szkoły zgodnie z rozporządzeniem. W SIO na 30.09.2019 r. podała wszystkie dane o niepełnosprawnościach i liczbie uczniów ogółem jednakże nie wpisała liczby uczniów przypadających do wagi P3 - małe szkoły. W comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów szkoły wpisują w rubrykę średniej liczebności klas szkoły wartość wskazującą na to, że jest to mała szkoła (poniżej 12). Czy w takim stanie rzeczy tej szkole należy wypłacać dotację w pełnej wysokości z wagą P3 (mimo że samorząd tych pieniędzy w subwencji nie otrzymał), czy nie? Czy organ prowadzący szkołę może ponieść konsekwencje niewypełnienia wszystkich danych w SIO, przez co jednostka samorządu terytorialnego otrzyma uszczuploną subwencję? Czy można w tej sytuacji zwrócić się do MEN z wnioskiem od dofinansowanie w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX