Czy organ prowadzący może podjąć zawieszone postępowanie, by przy braku wykonania przez inwestora obowiązku nałożonego postanowieniem wydać decyzję odmowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzone jest postępowanie w sprawie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telekomunikacyjnej. Ze względu na lokalizację zamierzenia na podstawie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. postanowieniem na inwestora został nałożony obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokumentów wymienionych w art. 96 u.o.o.ś. w celu określenia przez RDOŚ konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Kolejnym postanowieniem zgodnie z art. 97 par. 1 ust. 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. zawieszono z urzędu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i zobowiązano inwestora w wyznaczonym terminie 30 dni od otrzymania przedmiotowego postanowienia do przedłożenia w RDOŚ dokumentów wymienionych w postanowieniu "o nałożonym obowiązku uzyskania stanowiska RDOŚ". Inwestor nie złożył zażalenia na postanowienie. W pouczeniu postanowienia zawarto m.in. zapisy: "-Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. -Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. -Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o wznowienie postępowania, żądanie wznowienia postępowania uważa się za wycofane." Inwestor nie wykonał obowiązku złożenia dokumentów do RDOŚ w wyznaczonym terminie.

Czy, a jeżeli tak, to w oparciu o jakie przepisy organ prowadzący może podjąć zawieszone postępowanie, by przy braku wykonania przez inwestora obowiązku nałożonego postanowieniem, następnie w kolejności po: podjęciu i zakończeniu postępowania, wydać decyzję odmowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX