Czy organ prowadzący, który zamierza podjąć uchwałę o likwidacji jednego budynku szkolnego powinien zastosować tryb przekształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczniowie szkoły podstawowej uczą się w dwóch budynkach. Jeden budynek to siedziba szkoły, drugi budynek to inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Władze gminy zamierzają zrezygnować z utrzymywania drugiego budynku tj. innej lokalizacji prowadzenia zajęć. Czy w tym celu rada gminy musi podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły, po uprzednim podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły? Czy też może podjąć tylko uchwałę o zmianie planu sieci szkół, poprzedzoną uchwałą o zamiarze zmiany planu sieci szkół, w której skreśli odpowiedni fragment uchwały dotyczący innej lokalizacji prowadzenia zajęć lub przesłaniem do zaopiniowania przez kuratora oświaty tylko projektu uchwały z odpowiednią zmianą i uzasadnieniem? Przedmiotowa inna lokalizacja powstała na podstawie art. 206 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe tj. konstytutywnym dla niej aktem prawnym była uchwała o dostosowaniu planu sieci szkół (...) do nowego ustroju szkolnego. Przedmiotowa inna lokalizacja nie była tworzona na podstawie art. 39 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX