Czy organ powinien odmówić wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli w decyzji środowiskowej określona jest mniejsza ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia niż wynika to z wniosku o wydanie pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. Spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W decyzji środowiskowej określona jest zdecydowanie mniejsza ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w okresie roku, niżeli wynika to z wniosku o wydanie pozwolenia. Decyzja środowiskowa nie zawiera również szeregu odpadów, o których wytwarzanie wnosi spółka we wniosku o pozwolenie na wytwarzanie.

Czy w tej sytuacji organ winien odmówić wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Jaka będzie podstawa prawna takiej odmowy?

Czy w ogóle przepis art. 86 pkt 1 u.o.o.ś. ma zastosowanie do pozwoleń na wytwarzanie odpadów?

Jeśli nie, to kiedy winien on być stosowany?

Jakiego rodzaju decyzjami są decyzje określające warunki korzystania ze środowiska, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access