Czy organ potrzebuje dokumentu stwierdzającego, że działka ma nieuregulowany stan prawny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o rozbudowę drogi powiatowej w trybie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. Jedna z działek "X" posiada prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny. W katastrze nieruchomości wpisano charakter stanu władania: "władanie na zasadach samoistnego posiadania". Są podane dane tej osoby, ale brak jest numeru PESEL, brak adresu zamieszkania oraz brak numeru księgi wieczystej. W decyzji ZRID organ wpisuje numer KW dla działek podlegających podziałowi, a w tym przypadku takowego numeru nie ma. Działka ta ulega podziałowi na dz. X/1. Na mapie z projektem podziału nieruchomości również brak jest numeru KW.

Co w takim przypadku ma zrobić organ AB?

Czy organ może uznać, że działka ta ma nieuregulowany stan prawny?

Czy organ potrzebuje dokumentu stwierdzającego, że działka ma nieuregulowany stan prawny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX