Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie (w której stroną/inwestorem była gmina) i nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania. W zgromadzonych dokumentach znajdują się m.in. akta zgłoszenia zamiaru wykonania robót złożonego przez gminę w starostwie powiatowym i przesłane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do tut. organu. Do ww. akt gmina dołączyła m.in. mapy do celów projektowych. Osoba zainteresowana bezpośrednio rozstrzygnięciem ww. sprawy i poinformowana przez starostwo o przesłaniu ww. zgłoszenia, wystąpiła do tut. organu o wydanie kserokopii ww. zgłoszenia oraz map do niego dołączonych. Należy zauważyć, że tut. organ nie uznał ww. osoby za stronę postępowania wyjaśniającego i nie informował o podejmowanych działaniach, jednak w związku z innym postępowaniem (gdzie ww. osoba była stroną), zobligowany przez organ nadrzędny, pismem udzielił informacji o wynikach przedmiotowego postępowania wyjaśniającego. Nadmienić również należy, że zgromadzone dokumenty dotyczą działek stanowiących własność gminy, na których planowana jest inwestycja celu publicznego.

Czy organ nadzoru budowlanego powinien na wniosek ww. osoby wydać kserokopie dokumentów, które nie zostały sporządzone przez tut. organ (m.in. map i zgłoszenia złożonego do starostwa) oraz umożliwić osobie nie będącej stroną przeglądanie akt dotyczących tego postępowania wyjaśniającego?

Postępowania nigdy nie wszczęto. Osoba, której odmówiono wszczęcia postępowania, złożyła zażalenia do WINB, natomiast odpowiedzi udzielono tylko w oparciu o art 7,8 i 9 k.p.a. na zarzuty wniesione do WINB.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?