Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Czy na podstawie art. 131 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod. można wymagać od podmiotu uzupełnienia wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych (art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod.) o dokumentację hydrogeologiczną?

Rekultywacja wód podziemnych polegać będzie na poborze wód podziemnych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. Pobór wód i "rekultywacyja" trwa już od 2011 r. na podstawie decyzji RDOŚ, wydanej w oparciu o ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Po wejściu w życie ostatniej zmiany w pr. wod., która wprowadziła wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych, podmiot zobowiązany do naprawy szkody w środowisku wystąpił do marszałka o pozwolenie. Do wniosku dołączył operat wodnoprawny oraz sprawozdanie z postępu prac naprawczych. Jednak dokumenty budzą wątpliwości co do wiarygodnej oceny warunków hydrogeologicznych oraz nie wskazują trendu pomniejszania się zanieczyszczenia.

Czy na podstawie art. 131 ust. 2b pr. wod. można wnioskować o uzupełnienie wniosku o dokumentację hydrogeologiczną, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?