Czy organ może żądać danych identyfikacyjnych osoby składającej wniosek na podstawie art. 12 u.o.o.ś. o udostępnienie informacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może żądać danych identyfikacyjnych osoby składającej wniosek na podstawie art. 12 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. o udostępnienie informacji?

Jeśli tak, to jakich w przypadku złożenia wniosku, na który odpowiedź ma zostać wysłana na email?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX