Czy organ może nakładać karę na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za nieterminowe złożenie sprawozdania z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może nakładać karę na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za nieterminowe złożenie sprawozdania w sytuacji gdy w dniu 20 grudnia 2022 roku Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem SK 66/21 orzekł że "Art. 9xb pkt 2, art. 9zc ust. 1 oraz art. 9zf ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 8 sierpnia 2022 r., w zakresie, w jakim przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o powołanej ustawy, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 20, art. 22, art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"?

Do dnia dzisiejszego przepisy te nie zostały zmienione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX