Czy Organ miał prawo utajnić nazwy podmiotów odbierających odpady komunalne podając je jedynie jako "podmiot 1", "podmiot 2" itd.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. zawnioskował do Organu o udostępnienie informacji środowisku w zakresie danych zawartych w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (o których mowa w art. 9n ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g.) w zakresie:

- ilości odebranych odpadów komunalnych przez poszczególne podmioty odbierające odpady komunalne,

- ilości odpadów przekazanych przez ww. podmioty do recyklingu,

- informacji o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu przez ww. podmioty.

Czy Organ miał prawo utajnić nazwy podmiotów odbierających odpady komunalne podając je jedynie jako "podmiot 1", "podmiot 2" itd.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX