Czy organ ma obowiązek w postępowaniu w sprawie nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego pozyskania dokumentu wskazującego, iż budynek ten pełni funkcję budynku mieszkalnego w ramach opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania zarządcy drogi do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla drogi krajowej w ciągu ul. X w X na odcinku drogi w sąsiedztwie budynku skarżących mieszkańców. We wskazanym terminie składania uwag Zarządca drogi wniósł o udostępnienie niebudzącego wątpliwości dokumentu wskazującego, iż budynek ten pełni funkcję budynku mieszkalnego. Ustawodawca nie określił wprost realizacji, jakich celów ma służyć obowiązek nakładany przez organ ochrony środowiska w drodze decyzji opartej na art. 237 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. Przegląd ekologiczny będący w istocie specjalistyczną ekspertyzą techniczną ma posłużyć do uzyskania niezbędnych danych, które pozwolą podjąć dalsze skuteczne działania zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania przedmiotowego odcinka drogi. Przegląd ekologiczny ma służyć dostarczeniu informacji o ewentualnej konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 p.o.ś.) lub wszczęcia postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji naprawczej (art. 362 p.o.ś. lub art. 362 w związku z art. 114 ust. 2 p.o.ś.).

Czy organ ma obowiązek w postępowaniu w sprawie nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego pozyskania dokumentu wskazującego, iż budynek ten pełni funkcję budynku mieszkalnego w ramach wyżej opisanej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX