Czy organ informacje wynikające z art. 402a pr.wod. winien zastosować do wszystkich decyzji wodnoprawnych wydanych w toku... - OpenLEX

Czy organ informacje wynikające z art. 402a pr.wod. winien zastosować do wszystkich decyzji wodnoprawnych wydanych w toku postępowaniach, w którym przedłożono decyzję środowiskową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ informacje wynikające z art. 402a ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod. winien zastosować do wszystkich decyzji wodnoprawnych wydanych w toku postępowaniach, w którym przedłożono decyzję środowiskową, czy tylko do tych wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś.?

Czu organ do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego winien wymagać załącznik graficzny, o którym mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2a pr.wod., czy tylko dotyczy to tych wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 6 u.o.o.ś.?

Czy organ w/w przepisy winien stosować tylko do tych pozwoleń wodnoprawnych, w których inwestycja uzyskała nową decyzję środowiskową?

Czy jeśli zakład ma decyzję z przed kilku lat i jako cała inwestycja, a w danym momencie występuje jedynie o pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód deszczowych, co nie wymaga odrębnej decyzji środowiskowej w/w przepisy mają zastosowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?