Czy organ ewidencyjny jest zobligowany do dokonywania ustaleń, czy wskazane przez spółkę osoby są w pełni uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty jako organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków wpłynął wniosek zarządu spółki, która sprawuje zarząd nad wspólnotą gruntową wpisaną do ewidencji gruntów,. Wniosek dotyczy wprowadzenia zmian w wykazie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Do wniosku załączono dokumenty spadkowe. Zarząd spółki we wniosku oświadczył, że nie posiada wiedzy i prawnych możliwości ustalenia, czy osoby wskazane w przedmiotowym wniosku posiadają prawo do gospodarstwa rolnego, z którym związane jest prawo do udziału we wspólnocie. Zarząd spółki podkreślił, że nie dokonywał oceny, czy wskazane we wniosku osoby spełniają warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie. Zarząd wniósł o to, aby ustalenia powyższych przesłanek nabycia stosownych uprawnień dokonał starosta.

Wobec powyższego, czy organ ewidencyjny jest zobligowany do dokonywania ustaleń, czy wskazane przez spółkę osoby są w pełni uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej?

Jak załatwić taki wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX