Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o udzielenie informacji, czy osoba nadużywa alkoholu i czy zachodzą przesłanki do skierowania do Sądu wniosku o poddanie się przymusowemu leczeniu. Komisja w swoim piśmie powołała się na art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) – dalej u.w.t., oraz art. 24 u.w.t. i art. 25 a-b u.w.t..

Biorąc pod uwagę, że dane jakie żąda komisja, są to dane szczególnych kategorii, moje pytanie brzmi czy OPS ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie wskazanych podstaw prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?