Czy opinie, o których mowa w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś. podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej organu, który je wydał, bądź innemu podaniu do publicznej wiadomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opinie, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej organu, który je wydał, bądź innemu podaniu do publicznej wiadomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX