Czy oferta podlega odrzuceniu, jeśli wykonawca wskazał w dokumentach postępowania inną datę wykonania przedmiotu zamówienia niż wymaganą przez zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli zamawiający w dokumentacji postępowania w tym w ogłoszenie o zamówieniu i SWZ określił termin wykonania zamówienia, podając datę 31.05.2022 r. a następnie zmienił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz inne dokumenty w tym druk oferty podając termin wykonania zamówienia - 182 dni od daty zawarcia umowy a wykonawca w złożonej ofercie wpisał 183 dni, a inni wykonawcy złożyli oferty na pierwotnym druku ofertowym tj. termin wykonania zamówienia do 31.05.2022 r. czy można tę ofertę z terminem wykonania 183 dni potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską art. 223 ust. 2 pkt 1 p.z.p. lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia art. 223 ust. 2 pkt 3 p.z.p., niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie mam pytanie, czy oferty złożone na pierwotnym druku oferty tj., termin wykonania zamówienia do 31.05.2022 r. - należy odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX