Czy oferta podlega odrzuceniu, jeśli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganego pełnomocnictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca został wezwany do przedłożenia pełnomocnictwa do podpisania oferty oraz jednocześnie został poinformowany o poprawie omyłki rachunkowej. W terminie na przedłożenie pełnomocnictwa wykonawca poinformował – odpowiadając na informację o poprawie omyłki rachunkowej - że źle skalkulował cenę ofertową i jest ona rażąco niska (przedstawiając szczegółową kalkulację oraz dowody) i wnosi o odrzucenie jego oferty. Nie przedłożył jednak wymaganego pełnomocnictwa.

Czy zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy z tytułu, że zawiera rażąco niską cenę?

Czy zamawiający musi odrzucić jednocześnie ofertę z tytułu rażąco niskiej ceny oraz nieprzedłożenia w wymaganym terminie podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów?

Czy zamawiający musi zatrzymać wadium, czy też musi zwrócić wadium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX