Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza Gmina otrzymała nieodpłatnie grunty od KOWR na konkretne przeznaczenie, które mała je zagospodarować w ciągu 10 lat. Jednakże w ciągu tych 10 lat Gmina nie wykorzystała w wystarczającym stopniu tych gruntów z przeznaczeniem jakie nałożyło jej KOWR. Sprawa trafiła do sądu o zwrot wartości tych gruntów. W 2019 r. pierwsza sprawa zakończyła się negatywnie dla Gminy i w związku z tym wystąpiono z apelacją do Sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

Czy w takim przypadku kierownik jednostki powinien zarządzić założenie rezerwy w bilansie czy tylko wykazać w informacji dodatkowej do bilansu z konta pozabilansowego zaistniałą sytuację?

Powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) – dalej u.o.r., rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota zapłaty nie są pewne. Ponadto art. 35d ust. 1 pkt 1 u.o.r., mówi o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłego zobowiązania w wyniku toczącego się postępowania sądowego. W naszym mniemaniu opisana wyżej sytuacja przemawia, iż powinniśmy taką rezerwę utworzyć.

Czy odszkodowanie za zwrot wartości przekazanego gminie gruntu należy potraktować jako pozostałe koszty operacyjne (761) czy jako koszty finansowe (751)?

Nadmieniamy, że grunty zostały Gminie przekazane nieodpłatnie od KOWR i są ujęte w ewidencji księgowej jako mienienie gminy. Roszczenie dotyczy zapłaty równowartości działki w oparciu o wycenę plus odsetki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?