Czy odpłatne zbycie nieruchomości po scaleniu i podziale podlega opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2003 r. podatnik otrzymał od matki darowiznę w działki rolnej (pole) IV, V klasa o powierzchni 66 arów. Działka rolna sąsiadowała z działkami innych podatników. Ze względu na fakt niekorzystnego układu działek podatnika oraz działek sąsiadujących, wszyscy zainteresowani dokonali scalenia swoich działek w jedną dużą działkę na podstawie artykułu 98b o gospodarce nieruchomościami a następnie ponownego podziału. Zabieg ponownego podziału miał na celu uzyskanie bardziej korzystnego układu nowych działek oraz wyodrębnienie drogi dojazdowej do wszystkich nowych działek. Scalenie nastąpiło 26 września 2014 r. a ponowny podział nastąpił w 2015 r. Dodatkową informacją jest fakt, że ponowny podział i obmiar nowej działki od podatnika, która została podzielona na 5 nowych małych działek (każda po około 10-12 arów) wykazał, że podatnik zamiast 66 arów posiada 64 ary. W 2015 r. podatnik zdecydował się na sprzedaż swoich nowo podzielonych działek budowlanych, które pochodziły z darowizny od matki w 2003 r. (początkowo w formie jednej dużej działki), a która to działka jak to opisano powyżej została scalona z innymi sąsiadującymi działkami i ponownie podzielona na każdego podatnika, a każdy podatnik podzielił we własnym zakresie nową działkę na małe części (po ok. 10-12 arów). Każdy właściciel działek posiada je na własność od ponad 10-lat.

Czy podatnik ma obowiązek zapłacić PIT i rozliczyć sprzedaż działek w zeznaniu rocznym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access