Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową. Dokonaliśmy zbycia akcji spółki akcyjnej (dalej: spółki X) w celu ich umorzenia (spółka X nabyła od nas swoje akcje). Wynagrodzenie, które mamy otrzymać za te akcje, wyrażone jest ilością akcji innej spółki (dalej: spółki Y), które wnieśliśmy uprzednio do spółki X na pokrycie objętych akcji, podlegających teraz zbyciu. Jednak ze względu na konieczność przeprowadzenia przez spółkę X postępowania konwokacyjnego, określonego w art. 456 k.s.h., wynagrodzenie (akcje spółki Y) otrzymamy dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. Do tego czasu w naszych księgach figuruje należność w wysokości iloczynu ilości przysługujących akcji spółki Y i wartości godziwej jednej akcji. Jednak do czasu otrzymania wspomnianych akcji ich wartość może spaść (w ostatnim czasie spółka Y traciła na wartości). W takim przypadku na dzień bilansowy będziemy zmuszeni dokonać odpisu aktualizującego wartość należności.

Czy odpis aktualizujący powinien obciążyć fundusz z aktualizacji wyceny (jak byłoby w przypadku akcji, które są przedmiotem tej należności), czy też wynik bieżący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?