Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 stycznia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Czy odpady pochodzące z koszy ulicznych można zaliczyć do rodzaju 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, czy też są to 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne?

Artykuł 23 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. stanowi, że zakazuje się zbierania zmieszanych odpadów komunalnych poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Czy przez zmieszane odpady komunalne należy rozumieć tylko 20 03 01, gdzie jest wyraźnie zaznaczone, że są to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, czy też wszystkie odpady z grupy 20-tej, jeśli są zmieszane?

Czy np. 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe też muszą zostać w regionie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?