Czy odmówić skierowania do schroniska ze względu na brak współdziałania i brak spełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona w kwietniu złożyła podanie o pomoc w formie skierowania i pokrycia kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, położonego w innym powiecie.

Ośrodek wszczął postępowanie i poprosił tamtejszy OPS o przeprowadzenie wywiadu. W maju otrzymaliśmy informację, że strona nie przebywa już w tym schronisku, nie jest znany adres jego pobytu i nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Skierowaliśmy pismo na adres podany we wniosku (adres schroniska), informujące stronę o prawie do czynnego udziału w postępowaniu i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 § 1 i art. 19a § 1 k.p.a.), przed wydaniem decyzji odmownej, w związku z brakiem współdziałania (art. 11 ust. 2 i art. 107 ust. 4a u.p.s.) oraz brakiem spełnienia obowiązku zawiadomienia organu o zmianie adresu (art. 41 k.p.a.). Ww. pismo zostało zwrócone z adnotacją, że osoba nie przebywa w schronisku.

Jak dalej prowadzić postępowanie?

Czy możemy powołać się na art. 41 § 2 k.p.a.?

Czy możemy wydać decyzję odmowną, powołując się na podane wyżej art. k.p.a. i ustawy o pomocy społecznej, dotyczące braku współdziałania (wyrok NSA z dnia 2 marca 2011 r., I OSK 205/11) i braku spełnienia obowiązku zawiadomienia organu o zmianie adresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX