Czy obowiązek zamieszczenia informacji o udzielonych zamówieniach publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń... - OpenLEX

Czy obowiązek zamieszczenia informacji o udzielonych zamówieniach publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń obywatelom Ukrainy, w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczy zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 26 ust. 5 i 6 u.p.o.u., do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1-4 u.p.o.u., oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5u.p.o.u., nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 u.p.o.u., w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o jego udzieleniu, w której podaje: 1) nazwę i adres siedziby zamawiającego; 2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; 4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; 5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Czy obowiązek zamieszczenia ww. informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczy zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX