Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw, art. 4 - w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 29 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu".

Czy ten przepis dotyczy tylko krwi, która jest przetaczana podczas hospitalizacji, czy również krwi, która jest pobierana od pacjenta do badań laboratoryjnych, np. grupy krwi, morfologii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?