Czy niezaskarżalne postanowienie może być przedmiotem zaskarżenia zwykłą skargą do WSA w oparciu o przepis art. 3 § 2 pkt 2 u.p.p.s.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wojewoda postanowieniem, na które nie przysługuje zażalenie, wyłączył Prezydenta G od wydania pozwolenia na budowę inwestycji gminnej w G i wyznaczył inny organ - Prezydenta S do załatwienia sprawy. Prezydent S nie zgadza się z tego rodzaju rozstrzygnięciem opartym w całości na uchwale 7 sędziów NSA z dnia 19 maja 2003 r., OPS 1/03.

Czy w powyższej sytuacji Prezydent S może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w oparciu o art. 4 u.p.p.s.a., w związku z art. 22 § 2 k.p.a., i pomiędzy jakimi organami spór ten powinien się toczyć (Prezydentem S i Prezydentem G, czy Prezydentem S i Wojewodą)?

Czy niezaskarżalne postanowienie może być przedmiotem zaskarżenia zwykłą skargą do WSA w oparciu o przepis art. 3 § 2 pkt 2 u.p.p.s.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX