Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka pobiera fundusz alimentacyjny w okresie 2019/2020 w wysokości 500 zł miesięcznie. Wierzycielka poinformowała Komornika o obniżeniu alimentów w dniu 14 kwietnia 2020 r. przedkładając wyrok sądowy. W dniu 17 kwietniu 2020 r. Komornik przesłał informację o obniżeniu alimentów wraz z wyrokiem sądowym do OPS.

Z dokumentów wynika, że od miesiąca stycznia 2020 r. obniżono alimenty z kwoty 500 zł miesięcznie na kwotę 400 zł miesięcznie. Zatem przeprowadzono postępowanie administracyjne i zmieniono decyzję przyznającą fundusz alimentacyjny i świadczenia z funduszu w miesiącu kwietniu 2020 r. wypłacono w wysokości 400 zł. Pani złożyła oświadczenie, że zrzeka się prawa do wniesienia odwołania od ww. decyzji.

W związku z powyższym, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia świadczeń nienależnie pobranych za okres od stycznia do marca 2020 r. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808) "w przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek. Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio."

Czy ww. nienależnie pobrane świadczenia za miesiąc styczeń, luty i marzec 2020 r. podlegają zwrotowi bez odsetek niezależnie od tego, kiedy zwrot będzie dokonany (wierzycielka będzie prosić o rozłożenie na raty) czy tylko nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie do dnia wpływu tytułu wykonawczego do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne?

W opisywanym przypadku, tytuł wykonawczy wpłynął do Komornika 14 kwietnia 2020 r., więc czy nalicza się odsetki od 15 kwietnia 2020 r. do dnia spłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?