Czy nauczycielce należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeżeli zabraknie jej mniej niż 12 miesięcy do uzyskania prawa do nagrody? - OpenLEX

Czy nauczycielce należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeżeli zabraknie jej mniej niż 12 miesięcy do uzyskania prawa do nagrody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cze nauczycielce należy się nagroda jubileuszowa?

Nauczycielka otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy w myśl art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2013 r. Nauczyciel w chwili rozwiązania stosunku pracy ma nabyte prawo do emerytury i po rozwiązaniu stosunku pracy odejdzie na emeryturę. Staż pracy w chwili rozwiązania umowy 34 lata 4 miesiące.

Czy w związku z powyższym należy nauczycielowi wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX