Czy następca prawny zmarłego przedsiębiorcy musi występować o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działalności jednoosobowej zmarł i działalność prowadzi żona zmarłego jako sukcesor - zakład w spadku.

Czy po ustaniu zarządu sukcesyjnego, docelowy sukcesor (następca prawny - nowy podmiot) w celu kontynuacji działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie nowych decyzji odpadowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zakład nie był zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działalność prowadzona jest od 2005 roku, kiedy to podmiot uzyskał pierwsze zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Przedsiębiorstwo kontynuowało działalność w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie zezwoleń udzielanych dla istniejącego przedsięwzięcia jako kolejne zezwolenia bez konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Docelowy sukcesor zamierza kontynuować działalność w niezmienionej formie.

Czy w związku z powyższym i w myśl zapisu art. 72 ust. 2a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś., wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie, docelowy podmiot musi występować o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX